fb

Informacja o WALNYM ZGROMADZENIU CZŁONKÓW Spółdzielni Mieszkaniowej w Grodzisku Wlkp.
Dodano: 2018-05-28

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Grodzisku Wlkp. działając na podstawie § 22 Statutu Spółdzielni zawiadamia o zwołaniu na dzień 11 czerwca 2018r. /poniedziałek/

WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW
Spółdzielni Mieszkaniowej w Grodzisku Wlkp.

Obrady odbędą się w sali widowiskowej Centrum Kultury RONDO w Grodzisku Wlkp. przy ulicy Kolejowej 12 o godz. 16.00. 

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia i wybór Prezydium.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Wybór Komisji Wnioskowej i Komisji Mandatowo - Skrutacyjnej
4. Złożenie sprawozdania Zarządu z działalności za 2017r. i przedstawienie kierunków działania Spółdzielni w 2018r.
5. Złożenie sprawozdania Rady Nadzorczej.
6. Dyskusja nad zagadnieniami wymienionymi w punktach 4-5.
7. Informacja nt. realizacji wniosków zgłoszonych na Walnym Zgromadzeniu w 2017r..
8. Przyjęcie uchwał w sprawach:
Nr 1 -  zatwierdzenia  sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2017,
Nr 2 i 2A -  zatwierdzenia sprawozdania Zarządu za 2017r. i udzielenia absolutorium 
członkom Zarządu,
Nr 3 -  zatwierdzenia  sprawozdania finansowego  -  bilansu Spółdzielni za rok 2017,
Nr 4 -  oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań jaką Spółdzielnia może zaciągnąć,
Nr 5 -  podziału nadwyżki bilansowej,
Nr 6 -  kierunków działania Zarządu Spółdzielni w 2018r.,
Nr 7 -  zmian Statutu Spółdzielni.

9. Wolne głosy i wnioski.
10. Sprawozdanie Komisji Wnioskowej i przyjęcie wniosków.
11. Zakończenie obrad.
   
Zarząd Spółdzielni informuje, że sprawozdania oraz projekty uchwał będą wyłożone do wglądu, w siedzibie Spółdzielni Os. Wojska Polskiego 25 – od dnia 28.05.2018r. w godz. od 8.00 do 14.00 oraz na stronie internetowej Spółdzielni (www.smgrodzisk.wlkp.pl).


Członkowie mają prawo zgłaszać poprawki, projekty uchwał oraz żądania zamieszczenia oznaczonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia na co najmniej 15 dni przed datą Walnego  Zgromadzenia.

Członków uczestniczących w Walnym Zgromadzeniu prosimy o zabranie dokumentu potwierdzającego tożsamość.

ZARZĄD SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ
W GRODZISKU WLKP.

21 maj 2018r.