fb

Konkurs na stanowisko Zastępcy Prezesa Zarządu ds. technicznych
Dodano: 2018-10-12

RADA NADZORCZA SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W GRODZISKU WIELKOPOLSKIM

ogłasza konkurs na stanowisko Zastępcy Prezesa Zarządu ds. technicznych

 

  1. Osoba przystępująca do konkursu powinna spełniać niżej wymienione warunki:
  1. Zgłoszenia kandydatów powinny zawierać:
  1. Oferty

Pisemne zgłoszenie wraz z kompletem dokumentów należy składać w zamkniętych kopertach       z dopiskiem „KONKURS NA ZASTĘPCĘ PREZESA” w terminie do 31.10.2018r. godz. 14.00 pocztą /decyduje data wpływu/ lub osobiście w sekretariacie Spółdzielni Mieszkaniowej w Grodzisku Wlkp. Os. Wojska Polskiego 25, 62-065 Grodzisk Wlkp., telefon 61 44 46 033.

Oferty powinny być sporządzone zgodnie z „Zasadami przeprowadzenia konkursu na stanowisko Zastępcy Prezesa ds. technicznych”, które są dostępne w sekretariacie Spółdzielni lub na stronie internetowej smgrodzisk@smgrodzisk.wlkp.pl (zakładka „Statut i regulaminy”).

Zasady konkursu